art – das Kunstmagazin: Schicksal als Chance ?

art – das Kunstmagain : Wohin des Weges?
 
art - das Kunstmagazin, Dezember 2020 (Titel, détail)
art – das Kunstmagazin, (Titel, détail)

„art – das Kunstmagazin: Schicksal als Chance ?“ weiterlesen

art – das kunstmagazin : 40 Jahre !

art – das kunstmagazin  – seit 1979 ….

art - das kunstmagazin (40)
© art – das kunstmagazin (40 Jahre Art – Das Jubiläumsheft / November 2019) (détail)) 

„art – das kunstmagazin : 40 Jahre !“ weiterlesen