René Groebli | ルネ・グローブリ – Kyotographie

René Groebli | ルネ・グローブリ
Der grosse Photograph der Schweiz bezaubert Japan….

René Groebli, (Portrait)
René Groebli, „L‘ œil de l’amour #532“ (détail),  Galerie Esther Woerdehoff, Paris

„René Groebli | ルネ・グローブリ – Kyotographie“ weiterlesen