Kourtney Roy – Paris (Montparnasse), maintenant

Kourtney Roy : Queen of Nowhere -tous des autoportraits

Kourtney Roy, "Queen of Nowhere", Galerie Esther Woerdehoff, Paris
Kourtney Roy, „Queen of Nowhere“ (détail), Galerie Esther Woerdehoff, Paris

„Kourtney Roy – Paris (Montparnasse), maintenant“ weiterlesen